Schulhaus Nikolai - Nikolaigasse 3/5 - 7000 Chur - Lehrerzimmer 081 254 44 56